Văn bản pháp quy

STT Số ký hiệu VB Trích yếu Loại VB
1 06/2022/QH15 Luật thi đua khen thưởng có hiệu lực 01/01/2024 Luật
2 280/QĐ-UBND Công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh đối với 03 sáng kiến (lần 1đợt 1/2023) Quyết định
3 1254/QĐ-UBND Công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh đối với 76 sáng kiến (lần 2, đợt 1/2023) Quyết định
4 2890/QĐ-UBND Công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh đối với 71 sáng kiến (đợt 1/2022) Quyết định
5 4283/UBND-KGVX Về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh
6 280/QĐ-UBND Công nhận 62 Sáng kiến có hiệu quả và phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh đợt 2.2022 Quyết định
7 2890/QĐ-UBND Quyết định công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh đối với sáng kiến phục vụ công tác thi đua khen thưởng (đợt 1/2022)
8 229/QĐ-KHCN Thành lập Tổ chuyên gia giúp Hội đồng Sáng kiến tỉnh đánh giá về lĩnh vực có liên quan, đợt 1/2022 Quyết định
9 498/KHCN-CSSHTT Ứng dụng phần mềm nộp hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng hưởng cấp tỉnh Công Văn
10 680/QĐ-HĐSK Quyết định công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh (đợt 2/2019)
11 1803/QĐ-HĐSK Quyết định công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh (đợt 1/2019) Quyết định
12 470/QĐ-UBND Quyết định công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh (Bổ sung đợt 2/2021) Quyết định
13 425/QĐ-UBND Quyết định công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh (đợt 2/2021) Quyết định
14 2916/HD-HĐSK Hướng dẫn Quy trình xét, đánh giá, công nhận sáng kiến Công Văn
15 1856/QĐ-UBND Về việc công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh phục vụ công tác thi đua khen thưởng (đợt 1/2021) Quyết định