Văn bản pháp quy

STT Số ký hiệu VB Trích yếu Loại VB
1 280/QĐ-UBND Công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh đối với 03 sáng kiến (lần 1đợt 1/2023) Quyết định
2 1254/QĐ-UBND Công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh đối với 76 sáng kiến (lần 2, đợt 1/2023) Quyết định
3 2890/QĐ-UBND Công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh đối với 71 sáng kiến (đợt 1/2022) Quyết định
4 280/QĐ-UBND Công nhận 62 Sáng kiến có hiệu quả và phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh đợt 2.2022 Quyết định
5 229/QĐ-KHCN Thành lập Tổ chuyên gia giúp Hội đồng Sáng kiến tỉnh đánh giá về lĩnh vực có liên quan, đợt 1/2022 Quyết định
6 1803/QĐ-HĐSK Quyết định công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh (đợt 1/2019) Quyết định
7 470/QĐ-UBND Quyết định công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh (Bổ sung đợt 2/2021) Quyết định
8 425/QĐ-UBND Quyết định công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh (đợt 2/2021) Quyết định
9 1856/QĐ-UBND Về việc công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh phục vụ công tác thi đua khen thưởng (đợt 1/2021) Quyết định
10 505/QĐ-HĐSK Về việc công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh phục vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2020 (đợt 2) Quyết định
11 1786/QĐ-HĐSK Về việc công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh phục vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2020 (đợt 1) Quyết định
12 882/QĐ-HĐSK Về việc công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh phục vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2019 (bổ sung đợt 2) Quyết định
13 1443/QĐ-HĐSK Về việc công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh phục vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2019 (Bổ sung đợt 1) Quyết định
14 412/QĐ-HĐSK Về việc công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh phục vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2018 Quyết định
15 99/QĐ-HĐSK về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bắc Giang Quyết định